Miljöpartiet i EU


Miljöpartiet i EU: En grön röst för en bättre framtid

Miljöpartiet är ett av de mest inflytelserika gröna partierna i Europa. Med tre ledamöter i EU-parlamentet och en minister i den svenska regeringen har Miljöpartiet möjlighet att påverka EU:s politik i en grönare riktning. I denna bloggpost ska vi berätta mer om vad Miljöpartiet vill åstadkomma i EU och varför det är viktigt att rösta grönt i nästa EU-val.

Miljöpartiet har tre huvudfrågor som de driver i EU: klimat och miljö, mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa frågor hänger ihop och kräver gemensamma lösningar på europeisk och global nivå. Låt oss titta närmare på varje fråga.

Klimat och miljö
Miljöpartiet vill att EU ska vara en föregångare i kampen mot klimatförändringarna och miljöförstöringen. Det innebär att EU måste skärpa sina klimatmål, öka investeringarna i förnybar energi och klimatanpassning, och fasa ut all användning av fossila bränslen. Miljöpartiet vill också att EU ska reformera sin jordbrukspolitik, så att den gynnar lantbrukare som minskar utsläppen, giftspridningen och antibiotikaanvändningen. Dessutom vill Miljöpartiet att EU ska ställa höga miljökrav på all handel med andra länder, och stoppa importen av rysk olja, kol och gas till Sverige och EU.

Mänskliga rättigheter
Miljöpartiet vill att EU ska vara ett öppet och humant Europa, där människor kan söka asyl utan att riskera livet. Det innebär att EU måste reformera sin flyktingpolitik, så att den bygger på solidaritet, rättvisa och mänsklig värdighet. Miljöpartiet vill också att EU ska stärka skyddet för kvinnors och HBTQ-personers rättigheter, och göra det olagligt med sexuella trakasserier och hatbrott mot HBTQ-personer i hela unionen. Dessutom vill Miljöpartiet att EU ska främja fred och demokrati i världen, genom att satsa på konfliktförebyggande arbete, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i sin utrikespolitik.

Demokrati
Miljöpartiet vill att EU ska vara en demokratisk union, där medborgarna har stort inflytande över de beslut som fattas. Det innebär att EU måste öka transparensen och insynen i sina institutioner, och reglera lobbyismen. Miljöpartiet vill också att EU ska modernisera sin ekonomiska politik, så att den bidrar till en grön omställning, nya jobb och ökad livskvalitet för EU:s invånare. Miljöpartiet vill dessutom att Sverige ska behålla kronan som valuta, och inte införa euron.

Som ni ser har Miljöpartiet en tydlig vision för hur EU kan bli en grönare, mer mänsklig och mer demokratisk union. Om ni delar denna vision, eller vill veta mer om Miljöpartiets politik i EU, besök gärna vår hemsida: https://www.mp.se/eu/.