Miljöpartiet i NATO


Vad står Miljöpartiet i NATO frågan?

NATO är en militärallians som bildades 1949 för att försvara västvärlden mot Sovjetunionen. Idag består NATO av 30 medlemsländer, varav Sverige inte är ett av dem. Sverige har dock ett nära samarbete med NATO genom det så kallade partnerskapet för fred (PfP) som inleddes 1994.

Miljöpartiet har länge varit kritiskt till NATO och dess roll i världspolitiken. Miljöpartiet anser att NATO är en förlegad organisation som bidrar till ökad militarism, upprustning och konflikt. Miljöpartiet vill istället satsa på fredlig konfliktlösning, mänsklig säkerhet och multilateralt samarbete inom FN och EU.

Miljöpartiet har därför drivit en tydlig linje mot ett svenskt medlemskap i NATO. Miljöpartiet menar att ett medlemskap skulle minska Sveriges självständighet och handlingsfrihet i utrikespolitiken, samt öka risken för att Sverige dras in i militära konflikter som inte har något med vår säkerhet att göra. Miljöpartiet vill också att Sverige ska verka för en nedrustning av kärnvapen och andra massförstörelsevapen, vilket står i kontrast till NATOs kärnvapendoktrin.

Miljöpartiet har dock inte varit helt enigt i NATO frågan. Vissa företrädare för partiet har uttryckt sig mer öppet för ett eventuellt medlemskap i framtiden, eller åtminstone för ett fördjupat samarbete med NATO. Detta har skapat interna spänningar och debatter inom partiet. Miljöpartiets partistyrelse har dock fastslagit att partiets officiella ståndpunkt är att Sverige inte ska gå med i NATO.

Miljöpartiet har också mött kritik från andra partier och opinionsbildare för sin hållning i NATO frågan. Kritikerna menar att Miljöpartiet är naivt och oansvarigt, och att Sverige behöver ett starkare försvar och ett närmare band till NATO för att möta de växande hoten från Ryssland och andra aktörer. Kritikerna anser också att Miljöpartiet undergräver det svenska försvarssamarbetet med Finland, Norge och andra nordiska länder som är medlemmar i NATO.

Miljöpartiet står alltså fast vid sin vision om en fredligare och grönare värld, där militära allianser ersätts av civila samarbeten. Miljöpartiet vill se ett Sverige som är neutralt, självständigt och aktivt i den globala fredsrörelsen. Miljöpartiet vill inte se ett Sverige som är bundet av NATOs intressen och åtaganden.