Sverigedemokraterna i NATO

Vad står Sverigedemokraterna i NATO frågan?

NATO är en militärallians som bildades 1949 för att försvara västvärlden mot Sovjetunionen och dess allierade. Idag består NATO av 30 medlemsländer, varav de flesta är i Europa. Sverige är inte medlem i NATO, men har ett nära samarbete med organisationen genom det så kallade partnerskapet för fred (PfP).

Sverigedemokraterna (SD) är ett politiskt parti som har sitt ursprung i den nationalistiska och invandringskritiska rörelsen. Partiet har sedan 2010 varit representerat i riksdagen och är idag det tredje största partiet i opinionsmätningarna. SD har en konservativ och populistisk profil och vill bland annat begränsa invandringen, återinföra värnplikten och stärka det svenska försvaret.

SD har länge varit emot ett svenskt medlemskap i NATO och har argumenterat för att Sverige ska vara militärt alliansfritt. Partiet anser att ett NATO-medlemskap skulle innebära en förlust av suveränitet, en ökad risk för konflikt och en minskad möjlighet att bedriva en självständig utrikespolitik. SD menar också att NATO är en förlegad organisation som inte kan hantera de nya hoten i världen, som terrorism, cyberattacker och klimatförändringar.

SD har dock under de senaste åren mjukat upp sin hållning något och öppnat för en folkomröstning om NATO-frågan. Partiet har också erkänt att det finns fördelar med ett närmare samarbete med NATO, som tillgång till gemensamma resurser, ökad trygghet och större inflytande. SD har dock betonat att ett eventuellt medlemskap måste vara villkorat av att Sverige får behålla sin neutralitet, sin militära självförsörjning och sin rätt att säga nej till militära insatser.

Sammanfattningsvis kan man säga att SD står på ett alliansfritt spår i NATO-frågan, men har visat sig vara mer pragmatiska och flexibla än tidigare. Partiet vill låta folket bestämma om Sverige ska gå med i NATO eller inte, men har samtidigt satt upp flera krav som måste uppfyllas för att ett medlemskap ska vara aktuellt. SD:s inställning till NATO speglar deras övergripande vision om ett starkt, självständigt och nationalistiskt Sverige.